Tüzük

ESKİŞEHİR FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1:   Derneğin adı ” Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği” olup kısa adı EFSAD’dır.

                        Derneğin merkezi Eskişehir’dir. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMALARI

MADDE 2:   Derneğin amacı: sanatsal, toplumsal ve bilimsel yönleriyle fotoğrafçılığın gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar arasında dayanışma ve iletişimi kurmak, yöremizde var olan kültürel, tarihsel ve doğal özellikleri, sanat ortamı kapsamında yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya çalışmaktır.

Bu amaçları gerçekleştirecek çalışma biçimleri şunlardır;

a) Fotoğraf ürünlerini değerlendirmek, bireylerin öğrenme ve uygulama olanağı bulabilmeleri için toplantı, konferans, seminer, kurs, gösteri,      sergi, yarışma, gezi, yemekli toplantılar, eğlenceli etkinlikler v.b. çalışmalar hazırlamak.

b) Dernek amaçları doğrultusunda kamu veya özel kuruluşlarla ya da diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler kurmak, dayanışma ortamı yaratmak.

c) Diğer ülkelerden sergi ve gösteriler getirilerek üyelerin bilgi ve deneyimlerinin gelişmesi için çaba göstermek.

d) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve proje bazında ortak çalışmalar yapmak.

e) Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için yayınlar hazırlamak ve toplamak.

f) Eskişehir ve çevresindeki doğal, tarihsel ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması ve tanıtılması için amaçları kapsamında bilimsel sanatsal ve kültürel çalışmalar (yayınlar, gösteriler, sergiler, arşiv, dökümantasyon, çok ortamlı vb.) gerçekleştirmek. Bu amaçla çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

g) Dernek bünyesinde fotoğraf alanı ile ilgili arşiv kitaplığı oluşturmak ve ilgili yayınları toplamak

h) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek

i) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf veya federasyon kurmak veya kurulu federasyona katılmak

J) Bu tüzüğün 2. Maddesinde belirtilen amacı saklı kalmak kaydıyla, sinema ve çok ortamlı (multi-medya) çalışmalarını örgütlemek, yönlendirmek ve gerçekleştirmek. Bu alanda uğraş veren diğer kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmak.

 

 

 

 

DERNEĞE ÜYE OLMA

MADDE 3:  Bu tüzüğün 2.maddesinde yazılı amacına yönelik çalışmaları belirlenen, fotoğraf tekniğini bilen ve uygulayan, 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, dernek amacına ilgi duyan ve tüzüğü kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi, yazılı olarak başvurduklarında, yönetim kurulunun oybirliği ile vereceği kararla üyeliğe kabul edilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

        Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla veya elektronik postayla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

   Fotoğrafla ilgili hukuki düzenlemelere ve fotoğraf etiğine karşı olumsuz tavırları belgelerle tespit edilmiş olanlar üye olamaz.

   Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onur üyesi olarak kabul edilebilir.

MADDE 4:  Derneğin asıl üye ve onur üyesi olmak üzere iki tip üyesi vardır.

    ASİL ÜYE: Dernek amaçları doğrultusunda, çalışmalara etkin olarak katılan ve müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

      ONUR ÜYESİ: Toplumuna, dernek amaç ve konularına, belirli ve önemli hizmet ve yararlılığı bulunan kişiler arasından, yönetim kuruluna bir yazıyla önerilen ve yönetim kurulunun oy birliğiyle vereceği kararla tanınan üyedir. Derneğin asil üyesi olmayıp salt onur üyesi unvanına sahip üyeler, seçme seçilme ve oy haklarına sahip olmayıp isterlerse aidat ve bağış verebilirler. 

      Derneğin Onur Üyeleri “EFSAD ŞEREF ÜYESİ” olarak adlandırılırlar.

  ÜYELİKTEN ÇIKMA  

MADDE 5:    Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

                Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda ayrılma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 6:  Aşağıdaki durumların tespitinde üyelikten çıkarılma gündeme gelir;

               a ) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

               b ) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

               c ) Üyelik aidatını 3 (üç) ay içinde ödememek,

               d ) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

 

 

               e ) Dernek amaçlarının gerçekleşmesi ve çalışmalarının yürütülmesini zorlaştırmak,

               f  ) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

               Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığı üzerinde hak ileri süremezler.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

GENEL KURUL

MADDE 7:  Derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşan genel kurul;

       a) Bu tüzükte açıklanan zamanda olağan,

       b) Yönetim ya da denetim kurullarının gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

     Olağan genel kurul iki yılda bir Şubat ayı içerisinde, Yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte yapılır.                              

      Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

MADDE 8:     Genel Kurula Çağrı Usulü

   a) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden fazla olamaz.

   b) Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Genel kurul toplantısı geri bırakma tarihinden itibaren en çok altı ay içerisinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya (a) fıkrasında belirtilen esaslara göre çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

                   Toplantı usulü

     Toplantı yeter sayısı üyelerin yarısından bir fazladır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

     Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenmiş listelerdeki isimlerinin karşısını, imzalayarak toplantı yerine giderler. Çoğunluğun sağlandığı tutanakla saptanır. Toplantı, yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar yazmandan oluşan divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliği divan başkanının görevidir.

    Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde Tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

    Genel kurulda yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı olarak görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması zorunludur.

    Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

              

  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 9:  Aşağıdaki yazılı hususlar Genel kurulun görev ve yetkilerindendir.

          a) Dernek organlarının seçimi  

          b ) Tüzüğün değiştirilmesi,

          c ) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,

          d ) Yönetim kurulunca hazırlanacak bütçenin aynen ya da değiştirilerek onayı,

          e ) Taşınmaz malların alınması ve satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

          f ) Derneğin feshi ve mal varlığının dağıtılması

          g ) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin karara bağlanması

          h ) Derneğin vakıf kurması,

           i ) Tüzük ve yasalarda belirtilmiş diğer görevlerin yerine getirilmesi.

           j ) Danışma Kurulu’nun tavsiye kararlarının görüşülüp karara bağlanması

 

                       Genel Kurulun Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 10:  Genel kurul kararları salt çoğunlukla alınır, ancak tüzük değişikliği, derneğin feshi konularında toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu aranır. Dernek yetkili kurullarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır.  Diğer konulardaki kararlar ise açık oyla alınır.

       Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılarak toplanan ve açık dökümü yapılarak sayılan oylardır.

MADDE 11:  Dernek yetkili kurullara seçilebilmek için aday olanların genel kurulda geçerli bir mazeret gösterip hazır bulunamamaları halinde kendi adlarına üyelerden vekil tayin edemezler. Eşit oy alanlar arasında yeniden oylama yapılır eşitlik yine bozulmazsa kura çekilir.

 

 

YÖNETİM KURULU

MADDE 12:   Yönetim kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Oy pusulalarına asil ve yedek üyeler ayrı ayrı yazılır. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinden başkan, başkan yardımcısı, sayman, sekreter ve üyeyi seçerek görev bölümü yapar.  Görev süresi iki yıldır. Gerek görülürse olağanüstü genel kurulda seçimle yenilenir.

MADDE 13:   Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır olması toplantı için yeterlidir.

         Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır ancak Danışma Kurulu’nun tavsiye kararları oybirliği ile karara bağlanır.

         Yedek üyelerde toplantıya katılabilirler ancak oy hakları yoktur. Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdir de genel kurulda aldığı oy çokluğu sayısına göre yedek üyelerden tamamlanması mecburidir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14:  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir,

            a) Derneği temsil etmek veya başkan ya da yönetim kurulunun görevlendireceği üye ve üyelere yetki vermek,

            b) Gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,

            c) Genel kurul kararlarını uygulamak

            d) Dernek adına bağış ve yardım toplamak

            e) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

            f) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak veya satmak,  

            g) Dernek amacını yürütebilmek için gerektiğinde kira sözleşmesi yapmak,

           h) Gerekli gördüğünde çeşitli çalışma grupları ya da komiteler oluşturmak, dağıtmak ve raporları hakkında gereken kararları almak.

            i) Bütçenin uygulanmasını sağlamak    

            j) Derneğin amaçlarına uygun uluslararası çalışmalar yapmak ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ya da ayrılmak,

           k) Derneğin federasyona katılması ya da ayrılmasına karar vermek

           l) Danışma Kurulu’nun aldığı tavsiye kararlarını 15 gün içinde incelemek, gerektiğinde tavsiyeler doğrultusunda kararlar almak.

          m) Yasaların kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

 

DENETLEME KURULU OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15:  Denetleme kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu kendi içinden bir başkan seçer.

           Denetleme kurulu derneğin gelir ve giderlerini mevzuata, dernek tüzüğüne ve dernek amaçlarına uygunluk açısından bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını yazılı olarak yönetim kurulu ve toplandığında genel kurula sunar. Denetleme yeter sayısı ikidir.

           Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 16:  Denetleme kurulu, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Denetleme kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sayısına göre yedek üyelerden tamamlanması mecburidir.

DANIŞMA KURULU OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17: Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve tüzükte yazılı görev süresini tamamlamış her üye DANIŞMA KURULU ’ nun doğal üyesidir. Danışma Kurulu üyeliği, derneğin asil üyesi kalmak şartıyla ömür boyudur.

 

        Danışma Kurulu, tüzüğün 2.maddesinde yazılı olan dernek amaçlarına yönelik olarak,  her türlü etkinlikle ilgili danışmanlık yapar, gerektiğinde genel kurul ve yönetim kurulu için tavsiye kararları alır. Tavsiye kararları ilgili organlara bir yazı bildirilir.

        Danışma Kurulu, içerisindeki en yaşlı üyenin çağrısı ve en az 3 üyenin katılımıyla toplanır. Toplantıya en yaşlı üye başkanlık yapar.

MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 18: Derneğin gelirleri şunlardır.

        a) Üyelerin aylık ödentileri.  Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, aylık olarak da 10 TL.  aidat alınır. Bu miktarları artırıp eksiltmeye Genel kurul yetkilidir.

        c) Dernek çalışmalarından elde edilecek gelirler.

        d) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptıkları bağış ve yardımlar

        e) Çeşitli işletme gelirleri

        f) Gelir getirici ve fon geliştirici diğer faaliyetler

        g) Dernek tarafından tertiplenen yemekli toplantı, gezi, eğlence, konser, gece, sergi, konferans, kurs, seminer v.b faaliyetlerden sağlanan gelirler,

       h) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

        ı) Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan elde edilecek hibeler, fon kaynakları ve sponsorlardan elde edilecek diğer bütün gelirler.

        j) Dernekler kanununun yasakladığı gelirler kabul edilmez.

  DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 19:  Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, ilgili deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir ve teslimi Dernekler yönetmeliğinin ilgili mevzuatına göre takip edilir. Aylık ödeme ve bağış toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu karar mülki amire tescil ettirilerek yetki belgesi alınır.

MADDE 20:  Giderler dernek amacına uygun olmalı ve fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, gider makbuzu ya da gider pusulası ile belgelenmelidir.

MADDE 21:  Yıllık Üye aidatının on katına kadar olan giderler için başkan yetkilidir. Ancak bu giderlerin ilk toplantıda yönetim kurulunun bilgisine sunulması gereklidir. Bu miktarın üzerindeki giderler yönetim kurulu kararı ile yapılır.

İÇ DENETLEME  

MADDE 22:   Derneğin iç denetimi,

      Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir kez derneğin denetimi gerçekleştirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 23:  Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve faaliyetini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek şekilde yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 24: Tüzük değişikliği yapma yetkisi genel kurulundur.

             Genel kurul da tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy hakkı bulunan üyelerin oyunun 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği açık oylamayla yapılır.

 

 

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 25: Derneğin fesih yetkisi genel kurulundur.

             Fesih kararının görüşülebilmesi için genel kurula katılmaya hakkı olanların en az üçte ikisinin hazır bulunması gereklidir. Bu yolla çoğunluk sağlanamazsa yeniden çağrı ile düzenlenen ikinci toplantıda üye sayısı gözetilmez. Ancak, Bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kuruları üye tam sayısının iki katından az olamaz..

           Fesih kararının verilebilmesi için hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu aranır. Genel kurulda fesih kararı açık oylamayla yapılır.

             TASFİYE İŞLEMLERİ

MADDE 26: Genel kurulda fesih kararı alındığında, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi boyunca bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği “ ibaresi kullanılır

         Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başından sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler ve defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespitini yaparak varlıklarını ve yükümlülüklerini tutanağa bağlar. Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mallar paraya çevrilip alacaklılara ödenir. Derneğin alacakları varsa tahsil edilir. Alacakların tahsilinden ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para ve mal varlığı, Genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda yer belirlenmemişse o ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

     Tasfiye işlemleri tasfiye tutanağında gösterilir ve Mülki idare amirliklerinin yasal nedenle verdiği ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

     Tasfiye kurulu,  tasfiye işlemlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde bir yazı ile sonucu mülki idare amirliğine bildirir. Bu yazının Tasfiye tutanağına da eklenmesi zorunludur.

    Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri beş yıl saklamakla görevlidir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 27: Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu,  Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın hükümleri uygulanır.

     

 

 

 

 

 Mevcut yönetim kurulu üyeleri    

   Adı Soyadı                        Görev Ünvanı

Alper ELİTOK                              Başkan

Gülbin ÖZDAMAR                     2.Başkan

Ümit ÖZCAN                               Sayman

Alper MERANEZLİOĞLU         Sekreter

Erdem ÇETİNTAŞ                       Üye

 

Bu tüzük 27 (yirmiyedi) maddeden ibarettir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir