Ben Goossens: Sansasyonel Kreasyonlar Ustası

Ben Goossens: A Master in Sensational Creations Ben Goossens :Sansasyonel Kreasyonlar Ustası
Ben Goossens is a sensational creator who reveals very little about himself, but he lets his pictures reveal his uncanny imagination and talent. His daring, surreal approach made him a master in creatively edited photography. Ben creates incredible images by blending detailed photography with advanced techniques. His work has been showcased worldwide in books, magazines and websites and won awards in numerous photo contests worldwide over the past 40 years.

His images make one curious to learn more about how he thinks and how is mind is working.

Ben Goossens şahsını pek tanıtmayan, fakat fotoğrafları ile inanılmaz hayal gücünü ve yeteneğini gözler önüne seren sansasyonel bir kreatördür. Sınırları zorlayan gerçeküstü yaklaşımı onu yaratıcı fotoğraf düzenlemede ustalaştırmıştır. Ben, ayrıntılı fotoğrafı ileri tekniklerle bağdaştırarak inanılmaz görüntüler oluşturmaktadır. Eserleri dünya çapında kitaplarda, dergilerde ve web sitelerinde gösterilmiş ve son 40 yılda dünya çapında fotoğraf yarışmalarında sayısız ödüller kazanmıştır.

Eserleri onun nasıl düşündüğü ve aklının nasıl çalıştığı ile ilgili merak uyandırmaktadır.

Please, tell us about yourself. Lütfen bize kendinizi tanıtır mısınız?
After finishing high school, I went to St. Lucas Art School in Brussels for four years. I made thousands of illustrations, but my favourite subject was photography. I was fascinated by the ways photographs could be altered and manipulated through different techniques. Quite soon I had a darkroom and a second one followed where I spent many hours. I used to work until late in the evening creating surreal black and white images. It became a strong passion.

During my student years, I studied and read many graphic books with surreal and conceptual images. They were my best source of inspiration. My interest and fascination for surrealism kept on growing.

After Art School, I started to work as art director in one of the most experimental advertisement agencies in Brussels. To succeed in that competitive world of consumer advertising, creations and ideas had to really stand out and that suited me perfectly. As ideas and concepts had to be different from the usual campaigns, I was drawn to surrealism to make that difference. Luckily my ideas and concepts were well received by my boss and our clients.

In the beginning I implemented my ideas using traditional techniques such as airbrushing, gouache painting and AD markers but when advanced computer processing became available, everything changed for me. The unlimited possibilities were changing my way of creation. It opened up a completely new world to me in which I was able to set my fantasy free.

At that time, I also joined a local photo club where I learned a lot from the other members and their black and white darkroom montages. My first entries in photo contests were greeted with limited enthusiasm. I sent my crazy surreal ideas to many national and international photo competitions, but they were not accepted. This was soon to change. They were later awarded prizes in many photo competitions.

Liseyi bitirdikten sonra Brüksel’de 4 yıl St. Lucas Güzel Fakültesine okuluna devam ettim. Binlerce çizim ürettim, fakat favori dersim fotoğrafçılıktı. Farklı tekniklerle fotoğrafların değiştirilip manipüle edilmesi beni büyülemişti. Kısa zamanda önce bir, sonra ikinci bir karanlık odaya sahip oldum ve onlarda uzun saatlerimi geçirdim. Akşamın geç saatlerine kadar çalışırdım ve gerçeküstü siyah beyaz fotoğraflar üretirdim. Bu durum benim için güçlü bir tutkuya dönüşmüştü.

Öğrencilik yıllarımda, içlerinde gerçeküstü ve kavramsal görüntülerin olduğu birçok grafik kitap okuyup üzerlerinde çalıştım. Onlar hayal gücüm için en iyi kaynaktı. Gerçeküstüne yönelik hayranlığım büyümeye devam etti.

Güzel Sanatlardan sonra Brüksel’de en deneysel reklam ajanslarından birinde sanat yönetmeni olarak çalışmaya başladım. Tüketici reklamcılığının çekişmeli dünyasında başarılı olabilmek için, ürünlerin ve fikirlerin gerçek anlamda farklı olması gerekiyordu ki bu da tam bana göreydi. Fikir ve kavramların alışılagelmiş kampanyalardan farklı olması gerektiğinden, bu farkı yaratmak için gerçeküstüne sürüklendim. Şanslıydım ki fikir ve kavramlarım patronum ve müşteriler tarafından iyi karşılandı.

Başlangıçta fikirlerimi havalı püskürtme, guaj boyama reklam markerları gibi geleneksel teknikler kullanarak işledim fakat gelişmiş bilgisayar işlemeleri kullanılabilir hale geldiğinde benim için her şey değişti. Sınırsız imkânlar benim üretim biçimimi değiştirdi. Fantezilerimi serbestçe kullanabileceğim tamamen farklı bir dünyanın kapılarını bana açtı.

Aynı dönemde başka üyelerden ve onların karanlık oda siyah beyaz montajlarından birçok şey öğrenebildiğim yerel bir fotoğraf derneğine katıldım.  Fotoğraf yarışmalarına ilk katılımlarım pek ses getirmedi. Çılgın gerçeküstü fikirlerimi birçok ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarına gönderdim fakat kabul edilmediler. Bu yakın zamanda değişecekti. Onlar daha sonra birçok fotoğraf yarışmasında ödüller kazandılar.


 
What especially attracts you to surrealism and why do you think Belgium has had so many influential surrealist artists? Sizi gerçeküstüne özellikle ne çekiyor ve sizce neden Belçika’da bu kadar nüfuslu gerçeküstü sanatçı var?
When I was in Art School, I was exposed and especially drawn to surreal concepts which surprised and fascinated me. And as mentioned, in addition to this, later on during my work placements in advertising, surrealism was a way to make a difference incorporating different national and international symbols.

R. Magritte is for me and for many others around the world the most important source of inspiration. That’s why I am called “The Rene Magritte in Photography” around the world, which is an honour for me. His concepts were simple, to the point, and fit in advertising because of their creative impact. I don’t think we should copy Magritte but work in his way of creative thinking.

Ben Güzel Sanatlardayken, beni şaşırtan ve büyüleyen gerçeküstü kavramlar özellikle ilgimi çekti ve onlara maruz kaldım. Buna ek olarak bahsettiğim üzere ileriki dönemde reklamcılıktaki çalışma konumlarımdan dolayı, gerçeküstülük ulusal ve uluslararası farklı sembolleri birbiri içerisine işleme yoluydu.

R. Magritte benim ve dünyada başkaları için en önemli ilham kaynağıdır. Bundan olsa gerek bana “Fotoğrafın Rene Magritt’i” derler ki bu benim için bir onurdur. Onun kavramları basit, amacına uygundu ve yaratıcı etkisinden dolayı tam reklamcılığa göreydi. Kanımca Magritte’i kopyalamamalıyız fakat onun yaratıcı düşüncesi doğrultusunda çalışmalıyız.What is the aim of your work? Çalışmalarınızın amacı nedir?
Making a difference by bringing different elements together and conveying my own personal message. Farklı öğeleri bir araya getirerek bir fark yaratmak ve bu esnada kendi mesajımı iletmek.


Do you think that you see things around you differently? Çevrenizdekileri farklı gördüğünüzü düşünüyor musunuz?
Just like in my job, I want to make a difference. All of my images are created and treated with Photoshop. Earlier in my career I worked with Cokin Filters and other techniques. 

 

Aynı işimde olduğu gibi bir fark yaratmak istiyorum. Tüm fotoğraflarım Photoshop’ta oluştu ve işlendi. Kariyerimin erken dönemlerinde Cokin Filtreleri ve farklı tekniklerle çalıştım.


What inspires you in taking and editing photos? How do you come up with the ideas? Fotoğraf çekerken ve işlerken ilham kaynağınız nedir? Fikirler nasıl aklınıza geliyor?
When I go out shooting and encounter an object, situation or person, I am already thinking of what I’ll do with the picture to turn it into a personal image. I go on to combine several images and look in my personal stock of over 45 years of photography or go out shooting for the elements I think are missing for the overall final image that I had in my mind. It can take time to complete an image. Sometimes it takes a year to find the missing element in order to finish the montage. 

 

Fotoğraf çekmek için dışarıya çıkıp bir nesne, durum veya kişiyle karşılaştığımda, o fotoğrafı kişiselleştirmek için nasıl bir görüntüye dönüştüreceğimi çoktan düşünüyor oluyorum. Birkaç fotoğrafı birleştirerek devam ediyorum ve fotoğrafçılıktaki 45 yıllık kişisel stoklarıma bakıyorum ya da aklımdaki nihai tamamlanacak fotoğraf için eksikleri çekmek üzere tekrar dışarı çıkıyorum. Bazen montajı tamamlamak için gerekli öğeyi bulmak bir yıl sürebiliyor.


Could you briefly explain the story or symbolism behind your images? Fotoğraflarınızdaki hikâye veya sembolizmi kısaca açıklayabilir misiniz?
Being addicted to surrealism, I try to make the message clear in my case. The title helps a lot to better understand it, in my humble opinion. 

 

Kendi durumumda bir gerçeküstü bağımlısı olarak mesajı fotoğraflarımda net ortaya koyuyorum. Alçakgönüllülükle fotoğrafın başlığı onu daha iyi anlamak için yardımcı olduğunu söyleyebilirim.
 
Do you have any political or social undertone, or a philosophical context? Politik veya sosyal bir sesiniz ya da felsefi bir yaklaşımınız var mı?
Not in particular. Sometimes my images are about nature and environment, and other times they carry a social message. It depends on the base image I start with and all themes are open.  Özellikle yok. Bazen fotoğraflarım doğa ve çevre ile ilgili olabiliyorken, bazen de sosyal bir anlam taşıyabiliyorlar.
 
What are the biggest challenges you face when creating an image? Bir fotoğraf üretirken karşılaştığınız en büyük zorluklar ne oluyor?
The biggest challenge for me is to make it perfect. For that you need to include an element of surprise, to have a strong idea with perfectly extracted elements all in the right light, perfect shadows and a powerful composition.  En büyük zorluk onu mükemmelleştirmektir. Bunu elde etmek için şaşırtıcı bir öğe eklemeniz gerekmektedir ki doğru ışıkta, mükemmel gölgeler ve güçlü bir kompozisyon ile mükemmel biçimde kesilip çıkartılmış öğelerle güçlü bir fikre sahip olsun.


How do you see the future of surrealism in Belgium develop? Belçika’da gerçeküstülüğün gelecekteki gelişimini nasıl görüyorsunuz?
Surrealism will always survive. However, times have changed and the tools of creation as well. If some surrealist artist from the past had a Mac and Photoshop they would have used it. 

 

Gerçeküstülük her zaman var olacaktır. Fakat zaman ve yaratıcılık araçları onula birlikte değişti. Geçmişteki bazı gerçeküstü sanatçılar bir Mac ya da Photoshop’a sahip olsaydı onları kullanırlardı.


What advice can you give beginners who would like to improve their skills in creatively edited photography? Yaratıcı işlenmiş fotoğrafçılıkta ilerlemek isteyen yeni başlayanlara nasıl bir tavsiyede bulunabilirsiniz?
Some fundamental and practical advice I would like to give would be to make perfect extractions. When added to another background, soften the borders so that they don’t look like they’ve been passed on. You could soften them with a small drop tool in Photoshop.

Then make sure all elements are in the right light direction. Try to make the shadows perfect and realistic which is not easy. If the purpose is to make realistic montages, make sure that all the elements are in the right proportions. It requires a lot of practice and patience.

The most important advice would be to look beyond the obvious. Point left when all the others point right. Embrace the unexpected. Shoot from the heart and keep an open mind. Go out when the others stay in. Do not look with your eyes, but with your mind. Basically create your own style and continue to develop it.

 

Verebileceğim temel ve pratik bir öneri mükemmel kesmeler yapmaları olurdu. Başka bir arka plana eklendiğinde, kesim sınırlarını yumuşatın ki başka bir yerden geldikleri belli olmasın. Bu işlemi Photoshop’ta küçük bir damlacık aracıyla yapabilirsiniz.

Sonra tüm öğelerin doğru ışık yönünde olduğuna emin olun. Gölgeleri mükemmel ve gerçekçi hale getirin, bu hiç de kolay değildir. Amaç gerçekçi montaj yapmaksa, tüm öğelerin doğru oranlarda olduğuna dikkat edin. Bu çok deneme ve sabır gerektiren bir iştir.

En önemli öğüt alışılmışın ötesine bakmak olur. Herkes sağa işaret ederken, siz sola işaret edin. Beklenmeyeni kucaklayın. Fotoğrafı yüreğinizle ve açık zihinle çekin. Başkaları içeride kalırken siz dışarı çıkın. Gözlerinizle değil aklınızla bakın. Temel olarak kendi stilinizi geliştirin ve onu ilerletin.

Röportaj ve çeviri : Çiçek KIRAL
Sayfa tasarımı : Okan YILMAZ

İlginizi Çekebilir

Jens Krauer

What can you tell us about yourself? Bize kendinizden bahseder misiniz? I am based in …

15 comments

 1. Yorumlarınız için hem dernek adına hem kendi adıma ve özellikle bu paylaşımı yapmamıza olanak sağlayan Ben Goossens adına çok teşekkür ederim.

 2. Fotoğrafçı Ben in röportajı, fotoğrafları, anlatmak istedikleri hepsi tek kelime ile mükemmel.
  EFSAD yönetimine ve emeği geçen hetkese çok teşekkürler ?
  Çiçek hanım, bu çok güzel ve anlamlı fotoğrafların bizlere ulaşmasında aracı olmanızdan dolayı size ayrıca teşekkür ederim ??

 3. EFSAD’ın uluslarasılaşmasına önemli katkı sağlayacak güzel bir röpörtaj olmuş.
  Emeği geçen herkesin eline sağlık.
  Devamını bekliyoruz.

 4. Alışılmışın dışında farklı bir düşünce ve bakış açısıyla yorumlanmış eserleri izlerken, hiç kuşkusuz benimde iç dünyam da muhteşem bir etki yarattı. Çok değerli Ben Goossens ve değerli röportajı yapan Çiçek Hanıma candan teşekkürler.

 5. Hi Mr. Goossens,
  We are honored and happy to host on our website.Thank you very much on behalf of our assosiaciotin .
  Each of yor photos is the product of a mind, full of nature and human love. I belive that, more than every, people have to protect nature and share their love with every creature.Before it’s too late…
  With my friendly greetings.
  Semra Bayar
  Chairman -EFSAD

 6. Dear Ben,
  Welcome to EFSAD
  Your photographs are very inspiring and ıt is a big chance to meeting you.
  Thank you for your sharings .

 7. Dear Ben, thanks very much.

 8. Sevgili Ebru teşekkür ederim. Ayrıca Okan beyde sayfanın yayınlanması konusunda çok uğraştı. Herkes adına bende burada kendisine teşekkür ederim.

 9. It’s a great honor for me to be here an hope many people can enjoy my crazy work !
  Best,
  Ben

 10. Bizlere Ben Goossens ile tanıştırdikları için EFSAD ‘a ve Çicek hanıma teşekkür ederim. Teknik olarak ilgilendiğim bir alan olduğu için gösteri ve röportaj ufuk açıcı nitelikte. Teşekkürler…

 11. Teşekkürler Levend bey. Umarım çok sanatsevere ulaşırız….

 12. Levend Kılıç

  Çok yararlı ve kalıcılığı olan ilerki günlerde başvuru kaynağı olabilecek bir metin ortaya çıkmış. Çiçek Kıral’ı kutlarım. Bu tür bir çalışmayı fotoğrafın farklı alanlarında çalışanlarla yapabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir kitap ortaya çıkar. Selamlar, L. Kılıç

 13. Dear Ben,
  I can never have enough looking at your images. They are so inspirational for me. I think I will dive right into this marvelous surreal world that you have introduced to us. Thank you very much for your co-operation in this project. Best wishes, Çiçek.

 14. Teşekkür ederim Okan bey. Size katılıyorum. Nefis kareler ve ilham verici bilgiler sundu bize Ben Goossens. Bu çalışmayı yaygınlaştırıp gözlerimizi, ruhumuzu ve günlerimizi bize ilham veren, bizi yaratıcı çalışmaları ile çalışma konusunda kamçılayan sanatçıların fotoğraf deneyimlerini daha çok insanla paylaşmayı çok istiyorum.

 15. Awesome works. Congrats Ben.

  Her biri birbirinden değerli, nefis çalışmalar. Çok güzel bir röportaj. Sanatçıyı ve EFSAD adına bu röportajı yapan Çiçek Kıral Hanımefendiyi kutluyorum. Devamını diliyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir